top of page

Obsah kurzu

LEKCE 1

Slovíčka:   

           

50 slovíček

základní slova

národnosti

povolání

příd.jména

Gramatika: 

časování slovesa být v kladu i záporu, použití slovesa být ve větách typu "jsem Čech, není lékař  " apod. 

ženský rod a množné číslo přídavných jmen

Výslovnost:

abeceda, hláskování, výslovnost základních hlásek, výslovnost nosovek, skupiny hlásek ou, ai, ,-e na konci slova

Cvičení: doplňovačky na sloveso být, převádění příd.jmen do ženského rodu a množného čísla

překlad

poslechová cvičení

Texty:

dialogy (představování a seznamování)

texty o různých osobách 

LEKCE 2

Slovíčka:   

           

50 slovíček

předměty kolem nás

osoby

příd.jména

spojky

Gramatika: 

členy neurčitý a určitý

vyjádření "to je" a použití ve větách typu: "to je dům, to je auto, to je krásné, to není drahé.." apod.

Výslovnost:

 skupiny hlásek eu/oeu,

au/eau

Cvičení: doplňovačky na sloveso být, převádění příd.jmen do ženského rodu a množného čísla

překlad

poslechová cvičení

Texty:

dialogy (představování a seznamování)

texty o různých osobách 

LEKCE 3

Slovíčka:   

           

50 slovíček

věci, které vlastníme

příslovce

spojky

číslovky 1-69

Gramatika: 

časování slovesa avoir a jeho použití

předložka de po záporu slovesa avoir a po výrazu množství "hodně něčeho"

tvoření otázek

vyjádření věku

Výslovnost:

 jak vyslovovat "g" a "c"

Cvičení: doplňovačky na sloveso avoir, 

překlad

poslechová cvičení

+

video na komunikaci - ústní vyjadřování

Texty:

dialogy (co kdo má a nemá, kolik je komu let)

souvislé texty za použití slovesa avoir a číslovek. 

LEKCE 4

Slovíčka:   

 

50 slovíček           

slovesa 1.sl.třídy

+ slovíčka, která s nimi souvisejí

Gramatika: 

časování sloves 1.třídy

výrazy množství

práce s předložkami 

de / a

záporka "pas du tout"

výrazy "tout" a "tous"

Výslovnost:

skupina hlásek

-ill + samohláska

písmeno q a skupiny

que nebo qu + samohláska

Cvičení: doplňovačky na časování sloves, 

překlad

poslechová cvičení

+

video na komunikaci - ústní vyjadřování

Texty:

dialogy (co kdo dělá, co má rád..)

souvislé texty za použití pravidelných sloves

 

LEKCE 5

Slovíčka:   

 

50 slovíček           

doplňující a rozšiřující slovní zásoba

časové údaje

Gramatika: 

zájmeno "on" a jeho použití

tázací zájmena kdy, kdo, co, proč a jejich varianty

Výslovnost:

výslovnost koncových hlásek

Cvičení: rekapitulační cvičení na všechny jevy z lekcí 1-5

poslechová cvičení

+

video na komunikaci - ústní vyjadřování

Texty:

souvislé texty zahrnující gramatiku a slovní zásobu lekcí 1-5

 

bottom of page